Lalila Blue Suites
2023 Sürdürülebilirlik Raporu

Lalila Blue Suites Otel olarak Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için, sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz.

Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinir, çevre bilincinin çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için çaba gösteririz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.

2023 yılı raporumuz tesisimiz hakkında genel bilgileri ve sürdürülebilirlik  çalışmalarımızı içermektedir

RAPOR HAKKINDA

Sürdürülebilirlik raporumuz “ekonomik, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularını çevresel, kültürel ve sosyal faaliyetlere odaklanarak daha iyi bir dünya için hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik kapsamında otelimizin temel sorumlulukları;

 • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek, mümkün olduğu kadar atık miktarını azaltmak,
 • Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,
 • Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel  noktalarında şekillenmektedir.

Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve ekonomik faktörler en az çevre kadar önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.

2023 sürdürülebilirlik raporu;

 • Otelimizin çevresel, kültürel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,
 • Bu performansı arttırmak adına belirlenen hedefleri,
 • Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,
 • Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,
 • Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi ve kültürel mirası korumayı
 • Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken önlemleri almayı
 • Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir.

VİZYON

Köklü geçmişimizden aldığımız güç ve bilgi birikimi ile misafir ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, sektöründe hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile öne çıkan bir marka olmayı hedefliyoruz. Tercih ettiğimiz ürünler ve sergilediğimiz yaklaşımlarımız ile sürdürülebilir turizm için çalışıyoruz.

MİSYON

Lalila Blue Suites Otel demek misafir memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışını benimsemek demektir. Vizyon sahibi bir bakış açısına sahip olan şirketimiz kurulduğu günden bu yana “Mutlu çalışan – Mutlu misafir” felsefesi ışığında Türk ve Dünya turizmine hizmet etmektedir. İstikrarlı, yenilikçi, adil, itibarlı duruşumuz ile çevreye, insana, doğaya duyarlı projeler geliştirmeyi sürdürecek ve yeni yatırımlarımızla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Değerler;

 • İnsan
 • Doğa
 • Misafirperverlik
 • Adanmışlık

ÇEVRE POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak bu politikanın oluşturulmasında ülkemizin kanun ve mevzuatlarına bağlılığımızın yanı sıra Avrupa Birliği Çevre Politikası temel değerlerini esas aldık ve politikanın ana uygulama alanları olan hava, su, toprak, atık, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, kimyasallar, gürültü kirliliği ve iklim değişikliği başlıklarında politika belirledik.

Bu kapsamda;

 • Kirliliğin ve israfın önlenmesi, çevrenin korunması, tasarrufun sağlanması amacıyla sürdürülebilir kaynak kullanımı ile Enerji performans verimliliği,
 • İklim değişikliğinin azaltılması ile Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması,
 • Çevre ve iklim değişikliği konusunda kanun, mevzuat ve uluslararası anlaşmalar kapsamında uyumun tüm tesislerimizde sağlanması,
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına üst düzey önem göstererek atık miktarlarında hedefleri yakalamayı,
 • Çevrenin korunması ve atık yönetiminde eğitim etkinlikleri ile çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmayı,
 • Çevresel ayak izini en aza indirmek ve bu alanda stratejik hedeflere ulaşmayı,
 • Çevre performansının arttırılabilmesi için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tehlike altındaki hayvanların korunması ve yapılacak olan operasyonlarda hayvan refahını göz önünde bulundurmayı,
 • Performans ölçümleri ile birlikte atık bertaraf işlemlerinde hedeflerimize uygun çevre koruma faaliyetleri yürütmeyi,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, tesislerde tüketilen malzemelerin kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamayı,

Çevre Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz

KALİTE POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak tüm iş süreçlerimizi Entegre Yönetim Sistemleri çatısı altında topladık, iş sürekliliği performansının daima iyileştirilmesi amacıyla süreçlerin yönetiminde istişare ve iletişimi artırarak tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirilmesini ve benimsenmesini amaçladık.

Bu kapsamda;

 • Amaç ve hedeflerimizi belirlerken risk temelli düşünmeyi,
 • Hizmet standartlarımızı sürekli iyileştirerek mutlu çalışan, mutlu misafir felsefesi ile sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer  gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerinin uygulanmasında dijital çağın gerekliliklerine göre sektöre öncülük etmeyi,
 • Yasal şartlar, misafir gereklilikleri, standartlar ve kural setlerimizi yerine getireceğimizi, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın Entegre Yönetim Sistemleri bilincini kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde oluşturacağımızı ve arttıracağımızı,
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm çalışanların katılımları ile oluşturulan yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı,

Kalite Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak tüm tesislerimizde misafirlerimizin sağlığını ve yaşam kalitesini yüksek düzeyde korumayı hedefliyoruz. Ülkemizin Gıda Güvenliği Mevzuatının yanı sıra Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Politikasını da ayrıca temel aldık. Aynı zamanda gıdaların üretimde kullanılan katkı maddeleri, renklendiriciler, antibiyotikler, ilave edilen vitaminler ve mineraller, tağşiş, genetiği değiştirilmiş organizmaların da kontrolünü bu kapsamda ele aldık.
Bu politika etiketleme kuralları (düşük yağlı, yüksek lifli vb.) ve gıda ile temas eden ürünler (plastik ambalaj vb.) konusunda misafirlerimizi korumaya yönelik önlemler hakkında prensiplerimizi içerir.

Bu kapsamda;

 • Hammadde, depolama, üretim ve sunumun tüm aşamalarında misafirlerimize, çalışanlarımıza kaliteli ve insan sağlığı için gıda güvenliğine uygun ürünler, hizmetler sunacağımızı,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamayı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak Gıda Güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler ile bilincin oluşmasını sağlamayı,
 • Ölçülebilir kalite kriterlerine göre ürünlerin doğal, sağlıklı, lezzetli ve misafirlerimizin isteklerine göre güvenli şekilde sunulmasını sağlamayı

Gıda Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak Bilgi Güvenliğinin sağlanmasında ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesini ve bilgi çağına uygun ürünlerle veri gizliliğinin sağlanmasına yönelik bir politika oluşturduk.

Bu kapsamda;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğini, sistemin tüm çalışanlar tarafından
  anlaşılmasının sağlayacağını,
 • Bilgi varlıklarına yetkisiz olarak erişilmesini; bilgi varlıklarının yetkisiz olarak değiştirilmesini veya tahribatını önlemek suretiyle, bilgi varlıklarını korunmasını,
 • Bilgi güvenliği gerekliliklerini gözetirken, ihtiyaç duyulduğunda bilgiye hızla erişilebilmesi için karmaşıklığı ortadan kaldıracak dengeyi kurmayı,
 • Teknolojideki yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler ile yeni tasarımlarımızda çevreye duyarlı ve inovatif yaklaşımlar sergileyeceğimizi,
 • Çalışanları ve birlikte çalışılan üçüncü taraf çalışanlarını bilgi güvenliği gereklilikleri, rolleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,
 • Kişisel verilerin ulusal ve uluslararası yasalara uygun şekilde muhafaza edilmesini ve sonrasında anonim hale getirilmesinin sağlanacağını,

Bilgi Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

İNSAN DEĞERLERİ POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak çalışanlarımızın bir kaynak değil, bir “değer” olduklarının farkındayız. Bu farkındalık ile hareketle çalışanlarımıza “Birlikte Varız” sloganı ile yaklaşıyoruz. Yönetim felsefemizi, değerlerimizi ve becerilerimizi çalışanlarımızla birlikte oluşturuyoruz.

Bu kapsamda;

 • Eğitimli, güler yüzlü, samimi çalışanlarımızla misafirlerimize özgürce tatil yapacakları benzersiz hizmetler sunmayı,
 • İnsan sağlığına ve güvenliğine özen ve öncelik vereceğimizi,
 • Kültür, dil, din, ırk ve cinsiyette ayrım yapmadan, önyargısız ve eşit davranmayı,
 • Gelişime ve değişime önem veren katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
 • Paylaşımcı olmayı ve inisiyatif kullanan çalışanlara destek olmayı,
 • Eğitim ve çevreye yatırım yapmayı,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratarak çalışanlarımızın sağlığının bozulmasının önlenmesi, takım çalışmasının teşvik edilmesi ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dâhil etmeyi,
 • Çalışanlarımızın özel hayatına, sevdiklerine ve değerlerine öncelik vermeyi,
 • Çalışanlarımızı tanımayı, yeteneklerini gözlemlemeyi, geliştirmeyi ve fikirlerine değer vermeyi kalite, içtenlik ve istikrarla karşılık vermeyi,

İnsan Değerleri Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

SATIN ALMA POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak satın alma faaliyetlerimizde sürdürülebilir turizmin gerekliliklerini yerine getirmeyi, tüm tedarikçilere eşit, adil ve açık fırsatlar vermeyi ve karşılıklı güven yolu ile işbirliklerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda;

 • İş süreçlerimizde kurulu olan yönetim sistemlerimize uygun tedarikçiler ile işbirliği sağlamayı,
 • Kazan & kazan politikası ile satın alma faaliyetlerinin sürdürülmesini,
 • Küresel ve bölgesel çevrenin korunmasının sağlanmasını,
 • Şirket mali yapısına uygun alımların gerçekleştirilmesini,
 • Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile etik değerler çerçevesinde serbest rekabet ortamının sağlanmasını,
 • Ulusal ve uluslararası yasal şartlara göre adil ticari ahlak değerlerinin korunmasını sağlayacağımızı,
 • Yerel ürün ve üreticilerin desteklenmesi suretiyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak ve tedarikçiler ile karşılıklı faydaya dayanan işbirliğimizi sürdüreceğimizi böylelikle nakliye esnasında araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonunun azaltacağımızı
 • İşletmemize yapılacak olan alımlarda büyük ölçeklerde, büyük ambalajlı, geri dönüştürülebilir ve mümkün oldukça az atık çıkaran ürünler göz önünde bulundurulmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamada ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini sağlayacağımızı,

Satın Alma Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak çevrenin, çalışanların ve içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sorumlulukları içinde görür. İşletmemiz yerel, ulusal turizm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşu üyeliklerini arttırarak sürdürmekte kararlıdır.

 • Bölgede kültürel zenginliği ve yerel üreticileri destekler, yerel ekonomiye katkı sağlar. Yerel ürünleri tercih eder ve tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara iş imkanı sağlar.
 • Mevcut personel ile uzun süreli çalışmayı hedefler. İlgi, görgü ve becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitim programı uygular.
 • İşletmemizde engelli personel istihdam edilmesine önem verilir.
 • İşletmemiz, turizmin gelişmesi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yerel yönetim ve kamu kuruluşları ile sıkı bir iş birliği içindedir ve
  yerel halkı ve öğrencileri imkanları dahilinde destekler.

Sosyal sorumluluk politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

Sosyal sorumluluk kapsamında;

Ülkemizde yaşanan depremde, depremzede vatandaşlarımızın otelimizde konaklamalarını sağladık.

2021 yılında otelimizde film çekimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Marmaris’ in tanıtımına da katkı sağlamış bulunmaktayız.

Milas bölgesinden aldığımız tamamen organik olan zeytinlerden gıda güvenliği de göz önünde bulundurularak zeytinyağı üretimi sağladık. Üretilen zeytinyağının yerel ürünlerin tanıtımı amacıyla otelimizde satışına ve misafirlerimize özel günlerinde hediye olarak verilmesine başlamış bulunmaktayız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak çalışanlarımızın iş yeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarından korumak ve sağlıklı yaşamak konusunda teşvik etmek ile uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Bu kapsamda;

 • Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde güvenli ve sağlıklı iş yeri, iş hijyeni ile ekip ruhu oluşturarak insan sağlığını korumayı,
 • Tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirmeyi ve kalıcı davranış değişikliği yaratmayı,
 • İSG yönetim sistemin planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde çalışanların katılımının sağlanması,
 • Kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Risk ve fırsat analizlerimizi gözden geçirerek sıfır kaza hedef kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Alt işveren, tedarikçiler, paydaşlar ve 3.tarafların da bu politikaya uygun hareket etmelerini sağlamayı,
 • İş sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hasatlıklarına karşı proaktif yaklaşım ile önlemler belirlemeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak sürdürülebilir turizm yaklaşımında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonun amaçlarını ve bu kapsamda 12 temel ilkeyi model aldık.

 • Ekonomik Süreklilik
 • Yerel Refah
 • İstihdam Kalitesi
 • Sosyal Eşitlik
 • Ziyaretçi Memnuniyeti
 • Yerel Kontrol
 • Toplumsal Refah
 • Kültürel Zenginlik
 • Fiziksel Bütünlük
 • Biyolojik Çeşitlilik
 • Kaynak Verimliliği
 • Çevresel Saflık

Bu kapsamda;

 • Temel çevre ile ilgili süreçleri sürdürerek ve doğal miras ile biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur oluşturan çevresel kaynakların en uygun kullanımını sağlamayı,
 • Sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermek, yerleşik ve yaşayan kültürel mirasları ile geleneksel değerleri korumak, kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmayı,
 • Sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik operasyonlar sağlamak, istikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatlar yaratmak, ev sahibi topluluklar için sosyal hizmetler de dâhil olmak üzere tüm paydaşlara adil Sosyo-Ekonomik faydalar sağlamak, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı,

Sürdürülebilirlik Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE İSTİSMARIN ENGELLENMESİ
POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel olarak çocuk istismarının engellenmesine yönelik çalışmalarımızın temeline eğitimi aldık. Tüm  tesislerimizde eğitim programlarımızın zorunlu eğitimler başlığı altında Çocukların Her Türlü İstismardan Korunması Eğitimini işledik ve uyum programlarımızda bu konuyu özellikle işledik.

Bu kapsamda;

 • Lalila Blue Suites olarak herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemeyi,
 • Çocukların korunması için üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirmekte ve bu kapsamda liderlik göstermekte, gereken kaynakları sağlamayı,
 • Herhangi bir çocuk istismarı gözlemlendiğinde kural setlerimiz gereğince tesis yöneticilerimizin bilgilendirilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeyi,
 • Çocuklara yönelik verilen hizmetlerde ve aktivite programlarında üst düzey güvenlik tedbirlerini uygulamayı, anne ve babaların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri sosyal ortamlar kurmayı,
 • Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunun bilincindedir. Her türlü istismara karşı ve sömürüden kaçınmayı,

Çocukların Korunması ve İstismarın Engellenmesi Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

ENERJİ POLİTİKASI

Lalila Blue Suites Otel ve üst iştirakleri olarak temiz enerji faaliyetlerinde yatırımcı rolü ile bulunuyor, tesislerimizde temiz enerji uygulamalarına geçiş aşamalarını bu kapsamda yatırım programlarımıza dâhil ediyoruz. En temel unsurlarımızdan biri olan Enerji Politikamızın iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesini ön görüyoruz. Bu nedenle temiz enerji teknolojilerine yatırımların yönlendirilmesi sadece çevrenin korunması değil aynı zamanda misafirler için de olumlu bir adımdır.

Bu kapsamda;

 • Düşük karbon ekonomisine geçiş ile büyümeyi, İnovasyonu ve istihdamı teşvik edeceğimizi,
 • Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimine ilişkin yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
 • Enerji performansının ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirileceğini,
 • Enerji amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanacağını,
 • Yaşam kalitesini, misafirlerimizin seçeneklerini artıran ve enerji tüketiminde tasarruf yaratan sürdürülebilir enerji yönetimi sağlayacağımızı,
 • Yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine odaklanan bir enerji politikası yürüteceğimizi,
 • Yeşil Mutabakat kapsamında sera gazı emisyonlarını düşürmeyi ve tasarruf hedeflerimize ulaşmayı,
 • Çalışanlarımıza ve misafirlerimize sunduğumuz tüm hizmetlerde bu farkındalığı aşılamayı,

Enerji Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

ENERJİ YÖNETİMİ

Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su ve LNG tüketimindeki azalmalar tespit edilmektedir. Biz, enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin getireceği olumsuzlukların ve fosil yakıtların çevreye verdiği zararın farkındayız.

 • Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz ve doğadaki karbon ayak izimizi azaltmak için çaba  gösteriyoruz.
 • Tüm ısıtma, soğutma sistemi, pompa hidrofor gruplarının çalışma zamanını ayarlamada ve arızaları belirlemede, verimli çalışmasını sağlayan otomasyon sistemi kullanılmaktadır.
 • Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.,
 • Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
 • Tüm odalarda bulunan balkon swicth sistemi kontrol edilip aktif olmayanlar çalışır hale getirilmiştir.
 • Otelimizde bulunan tüm aydınlatmalarda LED ışıklar kullanılmaktadır.
 • Belli sürelerde boş kalan genel alanlarda ampuller harekete duyarlı hale getirilmiş ve kullanımda olmadığı zamanlarda ışıkların otomatik olarak sönmesi sağlanmıştır.
 • Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
 • Misafirlerin odada bulunmadıkları sürede perdelerin kapalı olması konusunda çalışanlarımız bilinçlendirilmiştir.
 • Sıcak su üretiminde boilere ilave olarak güneş enerji sistemi kullanılmakta ve 2023 yılında 70 adet panel ekleme yapılmıştır.
 • Misafir odalarındaki tv lerde enerji tasarrufu ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Tesise satın alınan cihazlar az enerji tüketen çevreci cihazlardan tercih edilmiştir. Böylece cihazların enerji tüketimi azaltılmıştır.
 • Pencere camı olarak tek cam yerine çift cam-ısı cam kullanılmaktadır.
 • Soğuk hava depolarının, soğutucu dolapların, derin dondurucu ve buz makinelerinin düzenli temizlikleri yapılarak tıkanmalardan dolayı enerji kayıpları kontrol altına alınmaktadır.
 • Gazla çalışan ocakların periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak tıkanma ve gaz ayarlarının bozulmasından dolayı fazla gaz harcanması engellenmektedir. Dolap ve fırın kapı contaları ısı kaybını önlemek amacı ile periyodik olarak kontrol edilmekte ve eskimiş olanlar yenileri ile değiştirilmektedir.
 • Personele düzenli olarak enerji tasarrufu ve cihazların tasarruflu kullanılması konusunda eğitim verilmektedir.
 • Elektrikle çalışan cihazlar güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde konumlanmıştır.
 • Resepsiyonda bulunan panelle aydınlatmalar kademeli olarak kontrol edilmekte ve kullanılmayan alandaki aydınlatmalar kapatılabilmektedir.
 • Odalarda bulunan enerji sistemleri (açık unutulan lambalar vb.) misafirlerimiz rahatsız edilmeden kontrol edilmektedir.

HEDEFLERİMİZ

 • Otelimizde enerji verimliliğini arttıran uygulamalara devam edeceğiz.
 • Çevresel etkileri düşürülmüş ve enerji verimliliği yüksek cihazlar almaya devam edeceğiz
 • Her yıl enerji tüketim oranlarının azaltılması adına yapılan tasarruf tedbirleri eğitimlerine devam edeceğiz.
 • Enerji tüketim azaltma projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için gerekli tüm çalışmalara devam edeceğiz.

SU YÖNETİMİ

Daha iyi bir yaşam sürdürmek için gelecekte daha fazla temiz su kaynağına ihtiyaç duyacağımızın bilincindeyiz. Kullandığımız enerji kaynaklarından nasıl tasarruf ettiğimizin detayları şöyledir:

 • Tüm atık su kaynaklarının arıtıldığını ve yerel halkı ya da çevreyi etkilemeden emniyetli bir şekilde deşarj edildiğini gösterecek ilgili belediyeden aldığımız atık su planımız bulunmaktadır. Atık suyumuz deşarj yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır.
 • Havuz çalışanlarımıza ters yıkama prosedürü ile ilgili eğitim verilmektedir.
 • Misafirlerimiz ve çalışanlarımız için genel alan wclerde bulunan görseller ile suyu tasarruflu kullanmaları ve su sızıntılarını bildirmeleri için ricada bulunulmuştur.
 • Personelimize su tasarrufu ve olası su sızıntılarının bildirilmesi konusunda düzenli olarak eğitim verilmektedir.
 • Tüm otel lavabolarımızda sensörlü armatürler kullanılmaktadır.
 • Tesisimizdeki sıcak su sirkülasyon pompasına sayaç takılmıştır. Böylece sıcak suyun fazla enerji tüketmesini azaltmış bulunuyoruz.
 • Odalarda bulunan musluklar tasarruflu olanlardan tercih edilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

Her yıl su tüketim oranını düşürmek için personelimizin bilinçlendirilmesi adına eğitim çalışmalarına devam edeceğiz. Su tüketimini azaltma ve geri kazanım projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.

 • Her yıl su tüketim oranını düşürmek için personelimizin bilinçlendirilmesi adına eğitim çalışmalarına devam edeceğiz. Su tüketimini azaltma ve geri kazanım projeleri
  geliştirmeye devam edeceğiz
 • Su kaynaklarının korunmasıyla ilgili bölgesel ve uluslararası inisiyatiflerle işbirlikleri kuracağız.
 • Bölümlerdeki sayaç sayılarını arttıracağız.

ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Lalila Blue Suites Otel olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

 • Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimi verilmekte ve atık ayrıştırma departmanlar tarafından takip edilmektedir
 • Tesis genelinde misafirlerimizin atıkları ayrıştırabilmesi için yeterli miktarda çöp kutuları yerleştirilmiştir.
 • Tehlikeli atıklar düzenli olarak tehlikeli atık deposunda biriktirilmekte ve lisanslı Atık Taşıma Firmasına teslim edilmektedir.
 • Tesisimizde birçok alanda içme suyu için arıtma suyu koyarak tek kullanımlık plastik atık ve su israfını önlemekteyiz.
 • Tek kullanımlık kutu içecek servisi yerine içecek üniteleri konularak atıkların azaltılması sağlanmıştır.
 • Tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı  azaltılmıştır.
 • Kullanılan yağların giderlere dökülmesi personel bilinçlendirme eğitimleri ile engellenmiş ve yağ tutucular sayesinde atık yağların toplanarak bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Kızartmada kullanılan atık yağlar atık yağ toplama deposunda biriktirilerek bertarafı sağlanmaktadır.
 • Misafir alanlarında da atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.
 • Barlarımızda pipet kullanımına dikkat etmekteyiz. Misafirlerimizin isteği doğrultusunda pipet kullanımına personellerimiz dikkat etmektedir.
 • Restoranlarımızda tek kullanımlık american servis yerine hijyene dikkat edilerek bez runner örtüler kullanılmakta.

HEDEFLERİMİZ

 • Misafir odalarında tek kullanımlık buklet malzemeleri yerine hijyenik ve kolay kullanılabilir dispenserlar kullanmayı hedeflemekteyiz.